Szkoła Podstawowa w Zagajach

Przetargi zobacz archiwum »

01 października 2010 13:14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Odwóz uczniów po zajęciach wyrównawczych"


Zagaje, 27.09.2010 r.

SPZ - 342/1/2010

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

  

Numer sprawy:  SPZ - 342/1/2010

Nazwa zadania: „Odwóz  uczniów po zajęciach wyrównawczych”

Zamawiający:  Gmina Lelkowo/Szkoła Podstawowa w Zagajach

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia– ofertę nr „1” złożoną przez Wykonawcę: Prywatny Transport autobusowy

14-520 Pieniężno ul. Dworcowa 9  Antoni Woźny, Łajsy 22

 

Uzasadnienie wyboru:

 

W przeprowadzonym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odwóz  uczniów po zajęciach wyrównawczych” wybrano ofertę nr „1” złożoną przez Wykonawcę - Prywatny Transport autobusowy 14-520 Pieniężno ul. Dworcowa 9  Antoni Woźny, Łajsy 22

Wykonawca przedłożył wszystkie żądane oświadczenia i dokumenty oraz spełnił wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Zgodnie z zasadami określonymi w dziale XX SIWZ wybrana oferta otrzymała maksymalną liczbę punktów 100–pkt, w jedynym kryterium oceny ofert – kryterium ceny.

 

We wniosku o dofinansowanie  odwozu uczniów zaplanowano na jeden odwóz kwotę 315,00 zł.   Cena oferty za 1 km 7,86 zł. X 40 km = 314,40 zł. – koszt  jednego odwozu wg  oferty.  Złożona oferta mieści się w zaplanowanych kosztach odwozu. 

 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

(wraz z punktacją ofert w jedynym kryterium – kryterium ceny)

 

1)     oferta „nr 1”  Prywatny Transport autobusowy  14-520 Pieniężno 

                           ul. Dworcowa 9  Antoni Woźny, Łajsy 22

Kryterium ceny – 100 pkt.

  

2. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 

3. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Odwóz  uczniów po zajęciach wyrównawczych” zostanie zawarta dnia 1 października 2010 r. bez zachowywania terminu określonego w art.94 ust. 1,  zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 a uPzp.

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 01.10.2010 r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Chłosta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2010 13:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Chłosta
Ilość wyświetleń: 1137
01 października 2010 13:14 (Ewa Chłosta) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl