Szkoła Podstawowa w Zagajach

Przetargi zobacz archiwum »

17 września 2010 16:12

Odwóz uczniów po zajęciach wyrównawczych

 

Zagaje, 17.09.2010 r.

Znak sprawy: SPZ - 342/1/2010

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

Dot. zamówienia publicznego: Odwóz  uczniów po zajęciach wyrównawczych”

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Gmina Lelkowo zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Lelkowo

Lelkowo 21,14-521 Lelkowo

 

Dane zamawiającego:

-     adres internetowy: www.bip.uglelkowo.pl

-     e-mail: sekretariat@uglelkowo.pl

-     NIP 582-13-09-882

-     tel.  (55) 2448183

-     fax  (55) 2448183

-     godz. urzędowania: 7.30 - 15.30

-    od poniedziałku do piątku 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www. spzagaje.bipszkola.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Odwóz  uczniów po zajęciach wyrównawczych”

1. Odwożenie uczniów Szkoły Podstawowej w Zagajach uczestniczących w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Ja też mam szansę” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  do miejsca ich zamieszkania na następującej trasie:

 

1)     Odwóz trasą: Zagaje-Piele-Grabowiec-Piele-Zagaje-Jachowo-Zagaje-Wyszkowo-Siekiera-Lutkowo-Krzekoty.

2)     Liczba kursów w ujęciu tygodniowym wynosić będzie 3 kursy co daje w ujęciu kilometrowym 120 na tydzień

3)     Liczba pełnych tygodni w jakich Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć usługi będzie wynosić odpowiednio 2010r.-13, 2011r.-44, 2012r.-23 w przeliczeniu na dni wynosi to odpowiednio: 2010r.- 39 dni; 2011r.-132; 2012r. -69 dni.

4)     Usługa będzie realizowana w trzy wybrane dni tygodnia  od poniedziałku do piątku  od godziny 1510

5)     Maksymalna liczba uczniów przewidziana do przewozu na jeden kurs wynosi 20 uczniów.

6)     Harmonogram odwozu uczniów z zajęć do miejsca ich zamieszkania obowiązujący w okresie od 04.10.2010 r. do 31.12.2010 r. będzie wyglądał następująco:

poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 1510

Na następne okresy Wykonawca otrzyma szczegółowy harmonogram z miesięcznym wyprzedzeniem.

7)     Podstawą wypłaty będzie wystawiona przez wykonawcę faktura, której wartość będzie iloczynem wykonanych w danym miesiącu kilometrów i wartości jednostkowej za kilometr.

 

2. Godziny odwozu uczniów oraz liczba odwożonych uczniów mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający o tym fakcie poinformuje Wykonawcę na piśmie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Odwożenie dzieci odbywać się będzie autobusem w pełni sprawnym technicznie i posiadającym aktualne badania techniczne.

Kierowca oraz autobus, którym odbywać się będzie odwożenie dzieci powinien spełniać wszelkie wymogi określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

4. Młodzież szkolna będzie odwożona  z zajęć na podstawie listy uczniów przekazanej Wykonawcy przez Kierownika projektu po podpisaniu umowy.

5. Za bezpieczeństwo przewożonych uczniów w trakcie trwania przewozu, odpowiadać będzie osoba zatrudniona przez Kierownika projektu  pełniąca funkcję „opiekuna” .

 

Nazwy / kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień

 

CPV 60 13 00 00-8

 

Sposób udostępnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

-  SIWZ wraz załącznikami jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego (www. spzagaje.bipszkola.pl)

-  papierowa wersja dokumentów zostanie przekazana (w ciągu 5 dni) tym wykonawcom, którzy wystąpią o to do Zamawiającego w pisemnym wniosku 

-  papierowa wersja dokumentów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lelkowo i Szkole Podstawowej w Zagajach 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

      04.10.2010 - 30.06.2012 r.  

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1.      O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)     Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie o spełnieniu tego warunku (oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  wg wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ)

 

2)     Posiadania wiedzy i doświadczenia.


Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże realizację podobnych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  wg wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ)

  

3)     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca zapewni osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”  wg wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ)

  

4)     Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

5)     Sytuacji Ekonomicznej i finansowej


Warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca złoży oświadczenie o spełnienie tego warunku (oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”  wg wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ)

 

6)     Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, ze:

a)      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert,

b)      nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

c)      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

7)     Warunki szczegółowe wymagane od Wykonawcy:


O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:


a) Zaakceptuje termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.

 

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów wymienionych w dziale XI SIWZ.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełnia

 

2.      Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców,  którzy:

1)    podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;

2)    nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3)    wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

4)    złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

 

VIII. Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Zaliczka na poczet wykonania zamówienia

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zaliczki

 

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena

Cena – 100% (waga)

Przy ocenie ofert ustala się następującą punktację : od 0 do 100 pkt

Maksymalna ilość punktów (100 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną brutto. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów według poniższego wzoru:

                                       cena brutto oferty najniższej

wartość punktowa=----------------------------------x100pktx 100%(waga)= ....... pkt

                           cena brutto oferty badanej 

 XI. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia:

27.09.2010 r. do. godz. 10.00

w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zagajach

14-521 Lelkowo

 

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia 27 wrzesień 2010 do godz. 10.15 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zagajach  

W zakresie otwarcia ofert obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 86

 

XIII. Termin związania ofertą

 

1.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.   Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

3.  W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4.   Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

 

XIV. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XVI. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie dotyczy

 

XVII. Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających

 

XVIII. Zmiana umowy

 

Przewiduje się zmiany postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy za zgodą obydwu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu, z zachowaniem zasad i trybu przewidzianego przez Upup

 

XIX. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 17.09.2010 r.                        

pod numerem   Nr   296800 

 

 

Kierownik Zamawiajacego

mgr Halina Stechnacz-Buśko 

                                                                                           

    


 

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 17.09.2010 r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Chłosta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2010 16:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Chłosta
Ilość wyświetleń: 1413
17 września 2010 18:15 (Ewa Chłosta) - Zmiana danych dokumentu.
17 września 2010 18:13 (Ewa Chłosta) - Zmiana danych dokumentu.
17 września 2010 18:12 (Ewa Chłosta) - Zmiana danych dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl