Szkoła Podstawowa w Zagajach

Projekt " Ja też mam szansę"

pokl.jpg

 

   Człowiek – najlepsza inwestycja

 

   "Ja też mam szansę”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W Szkole  Podstawowej w Zagajach od 1 sierpnia 2010 r. realizowany jest Projekt pt.: „Ja też mam szansę” Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Cele projektu

 

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich

 

Szczegółowe cele do realizacji:

 • podniesienie jakości i uatrakcyjnienie procesu nauczania w Szkole Podstawowej w Zagajach poprzez wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,
 • wzrost u min. 36 BO poziomu umiejętności kluczowych poprzez udział w zajęciach wyrównujących,
 • wzrost motywacji do dalszego kształcenia u 90% BO,
 • poprawa wyników uczniów ze sprawdzianu poprzez udział w dodatkowych zajęciach wyrównujących
 • podniesienie jakości kształcenia, nauczania, wychowania i opieki w Szkole Podstawowej w Zagajach.
 • wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów: współdziałanie w zespole, umiejętność planowania, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się, kształcenie aktywnej i twórczej postawy wobec trudnych i nietypowych problemów poznawczych i organizacyjnych,
 • podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki i języka polskiego,
 • wyposażenie uczniów w umiejętności sprawnego komunikowania się w języku polskim,
 • przygotowanie do dalszego etapu kształcenia,
 • podniesienie aktywności kulturalnej uczniów poprzez wyjazdy do instytucji kultury.

 

By osiągnąć zamierzone cele, w ramach projektu powzięte zostaną m. in. następujące działania:

 • realizacja zajęć wyrównawczych  z matematyki w kl. IV-VI
 • realizacja zajęć wyrównawczych  z języka polskiego w kl. IV-VI
 • organizacja  wycieczek edukacyjnych
 • wyjazdy do kina
 • wyjazdy do teatru
 • wyjazdy na basen

 

W ramach projektu do szkoły zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne  m.in. laptopy, drukarka, tablica interaktywna, kamera cyfrowa, programy multimedialne, lektury szkolne, słowniki, leksykony  oraz   wiele pomocy dydaktycznych z matematyki.

 

Uczestnicy zajęć wyrównawczych  otrzymają nieodpłatnie  indywidualne wyposażenie  w przybory szkolne.

 

Okres realizacji projektu od 02.08.2010 r. do 31.07.2012 r.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 października 2010 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Chłosta
Ilość wyświetleń: 3233
27 października 2010 14:59 (Ewa Chłosta) - Zmiana treści zakładki.
27 października 2010 14:58 (Ewa Chłosta) - Zmiana treści zakładki.
27 października 2010 14:57 (Ewa Chłosta) - Zmiana treści zakładki.
Realizacja: Superszkolna.pl